Stocking
The shop sells products with extremely good prices and is highly competitive compared to other shops, very satisfied products

Bảo hiểm liên kết chung

Description is updating

Bảo hiểm liên kết chung là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mà phí bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm được tách bạch giữa phần bảo hiểm rủi ro và phần đầu tư.

 

Theo đó, bên mua bảo hiểm sẽ được linh hoạt trong việc xác định phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

Bảo hiểm này cung cấp những ưu đãi sau:

  • Quyền lợi tử vong linh hoạt
  • Phí bảo hiểm linh hoạt
  • Số tiền bảo hiểm sẽ được linh hoạt thay đổi dựa trên tình hình kinh doanh thực tế của doanh nghiệp, tuy nhiên nó sẽ không thấp hơn so với tỷ suất đầu tư tối thiểu được quy định trong hợp đồng bảo hiểm.