Stocking
The shop sells products with extremely good prices and is highly competitive compared to other shops, very satisfied products

Bảo hiểm trọn đời

Description is updating

Bảo hiểm trọn đời là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cung cấp quyền lợi bảo hiểm tử vong trong suốt cuộc đời của người được bảo hiểm.

 

Bảo hiểm trọn đời là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cung cấp quyền lợi bảo hiểm tử vong trong suốt cuộc đời của người được bảo hiểm. Điều này có nghĩa khi hợp đồng có hiệu lực, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phải chi trả số tiền bảo hiểm theo đúng cam kết trên hợp đồng cho người thụ hưởng nếu người được bảo hiểm tử vong.

Bảo hiểm này cung cấp những ưu đãi sau:

  • Quyền lợi tử vong được đảm bảo: Miễn là bạn thực hiện các khoản thanh toán bắt buộc, bạn có thể yên tâm rằng người thụ hưởng của bạn sẽ nhận được quyền lợi tử vong nếu qua đời.
  • Giá trị tiền mặt được đảm bảo: Chính sách này đảm bảo giá trị tiền mặt tăng lên bất kể điều kiện thị trường.
  • Mức phí bảo hiểm được đảm bảo không bao giờ thay đổi.