Stocking
The shop sells products with extremely good prices and is highly competitive compared to other shops, very satisfied products

Bảo hiểm tử kỳ

Description is updating

Bảo hiểm tử kỳ là loại hình bảo hiểm nhân thọ chỉ bảo hiểm cho khả năng tử vong xảy ra trong thời gian đã được quy định cụ thể trong hợp đồng. Khi người được bảo hiểm tử vong trong thời gian đó, công ty bảo hiểm sẽ chi trả số tiền bảo hiểm.

 

Bảo hiểm này có thể phù với những người có ngân sách hạn chế, nhu cầu bảo vệ lớn hoặc nhu cầu tạm thời.

Bảo hiểm này cung cấp những ưu đãi sau:

Quyền lợi tử vong được đảm bảo trong một thời gian cố định
Phí bảo hiểm cố định.
Không có giá trị tiền mặt.
Phạm vi bảo hiểm trong một khoảng thời gian nhất định (thời hạn), thường là trong một số năm xác định hoặc theo độ tuổi cụ thể của người được bảo hiểm.
Phí bảo hiểm ban đầu có xu hướng thấp hơn nhưng cuối cùng sẽ tăng lên.